ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนตุลาคม 2558

 มะรุม พืชมหัศจรรย์แห่งสมุนไพร  
           โดย...คุณณัฐธิดา  ชูมาลัยวงค์
                 อาชีพปัจจุบัน นักศึกษา
                 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
                 อีเมล์ : nuanting27@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนกันยายน  2558

๑. คุณประภัสสร  ทองยินดี
๒. ร.ต.อ.จิรพงค์  เจียดคง
๓. คุณชนินทร์  บุญมา
๔. คุณสุภานัน  ก้อชนะ
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 Digital Citizens : พลเมืองดิจิทัล  
           โดย...นางสาววรลักษณ์  สงวนแก้ว
                 อาชีพปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ
                 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
                 อีเมล์ : woraluk_lawyer@hotmail.com


 ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
              โดย...คุณศิริชัย  ชาติหนองทอน
                    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                    โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโคกคอน จังหวัดหนองคาย


  ถั่วงอกตัดรากสมุนไพร
            โดย...คุณนิมิตร์  เทียมมงคล
                  เกษตรกรจังหวัดลพบุรี


  น้ำตกลงรูแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
           โดย...คุณสิงขร  รักษ์มณี
                 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
                 จ.อุบลราชธานี


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3498 คน