ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนกันยายน 2558

 อาหารอาเซียน 10 ประเทศ   
           โดย.....นางยุพา  พลสามารถ
                   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
                   บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                   นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน
                   อีเมล์ : yupa.oum@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนสิงหาคม  2558

ไม่มีผู้ได้รับของรางวัล
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 วิเคราะห์คำสอนใน “อิศรญาณภาษิต”  
           โดย...นายชัยณรงค์  อกอุ่น
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
                 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : makkaaot@gmail.com


 “รถยนต์มือสอง” รู้สักนิด ก่อนคิดจะซื้อ  
              โดย...นายภาณุพงศ์  อินทร์เพชร
                    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
                    ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
                    อีเมล์ : phanuphong_2527@hotmail.com


  บำบัด ! อาการ “ติดหวย”  
            โดย...นายมานพ ศิริชวลิต
                  อาชีพ ค้าขาย
                  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
                  อีเมล์ : Manop_nop@yahoo.com


  ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม  
           โดย...พระอัครเดช  ญาณเตโช
                 วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
                 อีเมล์ : akradate@outlook.com


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4600 คน