ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนมกราคม 2559

 ความเชื่อเรื่องหยั่นและการปูที่นอนในพิธีแต่งงาน
     ของไทดำในประเทศไทย
           โดย...ดร.กานต์ทิตา   สีหมากสุก
                 อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
                 อีเมล์ : kanthitalove@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนธันวาคม  2558

1. คุณวณิชชา  จิตธรรมมา
2. คุณกมลวรรณ  อินศวร
นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา
 
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “อยู่ไฟ Delivery” Trend ใหม่เพื่อคุณแม่ยุคดิจิตอล 
           โดย...คุณธนัญชัย  สารพัดโชค
                 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                 คอนโดเอ็มโซไซตี้  เมืองทองธานี
                 ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
                 อีเมล์ : thananchai.s@thaiairways.com


 กระแสสุดฮิต ชีวิต Slow life 
           โดย...คุณวรษา   แสงทอง
                 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
                 อีเมล์ : worasa62@gmail.com


 เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปรับการตรวจสุขภาพ 
           โดย...คุณธนะพัฒน์   เพชรกล่อง
                 อาชีพปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก
                 อีเมล์ : phetklong2011@gmail.com


 ebook นวัตกรรม (ไม่) ใหม่ในการอ่าน 
           โดย...คุณพรรณ์ทิพย์   เพ็ชรวิจิตร
                 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                 อีเมล์ : p.petchvichit@gmail.com

 ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด 
           โดย...คุณธนะพัฒน์   เพชรกล่อง
                 อาชีพปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก
                 อีเมล์ : phetklong2011@gmail.com

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3340 คน