ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนธันวาคม 2558

 Single Gateway คืออะไร ?  
           โดย...นายมนัส   อุณหศิริกุล
                 อาชีพปัจจุบัน ครู โรงเรียนบ้านมะขาม จันทุบรี
                 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
                 อีเมล์ : nuspai1@hotmail.co.th


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนพฤศจิกายน  2558

1. คุณศิรภัสสร  มูลสาร
2. คุณพงศร  มีวาสนา
3. คุณวณิชชา  จิตธรรมมา
มุกดาหาร
กรุงเทพฯ
นครศรีธรรมราช
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ข้อควรรู้ !!! ก่อนตรวจสุขภาพ  
           โดย...นายธนะพัฒน์  เพชรกล่อง
                 อาชีพปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
                 อีเมล์ : phetklong2011@gmail.com


 ครูตู้...จากครูต้นทาง สู่ นักเรียนปลายทาง  
            โดย...ว่าที่เรือตรียุตติชน  บุญเพศ
                  อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู
                  อ.แกลง จ.ระยอง
                  อีเมล์ : sample_yuttichon@hotmail.com


 วิเคราะห์คำสอนใน “อิศรญาณภาษิต”  
           โดย...นายชัยณรงค์  อกอุ่น
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
                 อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : makkaaot@gmail.com


 การสร้างสมดุลชีวิตด้วยดนตรีบำบัด (Musical Therapy)  
            โดย...นางสาวเพ็ญประภา  ต้นวงศ์
                  อาชีพปัจจุบัน รับราชการ(พนักงานส่วนตำบล)
                  องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
                  อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
                  อีเมล์ : penpratoog@gmail.com


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3458 คน