ครูตู้...จากครูต้นทาง สู่ นักเรียนปลายทาง
โดย...ว่าที่เรือตรียุตติชน  บุญเพศ
อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู
อ.แกลง จ.ระยอง
อีเมล์ : sample_yuttichon@hotmail.com

(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)ภาพจาก Web Site
https://www.youtube.com/watch?v=KwkFkgUYHVQ
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 11-10-58

          ในยุคของเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญและเห็นพ้องกันว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึงจะสามารถนำพาประเทศและภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกสังคมทั้งในระดับครอบครัว หมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ กลุ่มประเทศ
รวมทั้งระดับโลก ดังนั้น คุณภาพของคนจึงมักจะมองจากคุณภาพทางการศึกษาเป็นสำคัญ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความ
มุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และจากมาตราที่ 7 ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและในหมวด 4 ได้กล่าวถึง แนวการจัดการศึกษา โดยในมาตรา 22 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
          ดังนั้น การจัดการศึกษาให้บรรลุความมุ่งหมาย และหลักการ จำเป็นต้องจัดให้สอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 นั่นคือ การยึดนักเรียนเป็นสำคัญ "ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" การเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ การบูรณาการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุขดังจะเห็นได้จาก
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า

“...ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ทั้งของชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษา
ซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญ ความมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคลและประเทศชาติ
ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาของอนุชนทุกระดับ จึงควรได้ทราบตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนทำ
ทั้งต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์ เต็มความมุ่งหวัง เจตนาของการศึกษานั้น
กล่าวโดยสรุปก็คือ การวางรากฐานที่ถูกต้องในตัวบุคคล
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง สำคัญที่สุด คือ รากฐานด้านความรู้จักผิดชอบชั่วดี
รู้จักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูกที่เป็นธรรม ที่สร้างสรรค์
ผู้จัดการศึกษาต้องดำเนินงานให้ได้ประโยชน์พร้อมดังนี้
จึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วน เป็นการศึกษาแท้...”


พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียน
และนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๑๖
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘

          จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงห่วงใยในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการ
ศึกษาให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ที่อยู่ห่างไกล ที่จะเข้าถึงเรื่องของโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียมทางการศึกษาและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในเรื่องการศึกษา จึงได้เกิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ (ครูตู้...ครูของเด็กๆ ครูของคุณครูปลายทางในโรงเรียน
ขนาดเล็ก)

ภาพจาก Web Site
ภาพโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 9-2-58

          โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า “ครูตู้” เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดียิ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ปัญหา
ในโรงเรียนที่มีครูสอนไม่ตรงวิชาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 37 (4) ระบุว่า การจัดการศึกษาทางไกล เป็นการจัดการศึกษาลักษณะหนึ่ง ที่จะเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาได้ และ
จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาทางไกล ไว้ว่า

“การศึกษาทางไกล เป็นการกระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
แก่ผู้ที่อยู่ไกลจากสถาบันการศึกษา ก็มีมานานแล้ว เช่น การศึกษาทางไปรษณีย์
การใช้หนังสือ การใช้วิทยุ เป็นต้น เรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต
หรือการศึกษาต่อเนื่อง ในสังคมไทยเรานั้นก็ใช้กันมานานแล้ว…
…การสอนแบบนี้ (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม) อาจจะดีในแง่ที่ว่า
ครูในวิชาที่หายากมีความสามารถในการสอน แทนที่จะให้สอนที่โรงเรียนนั้นอย่างเดียว
ก็ให้มีลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนอื่น มีโอกาสช่วยสอนได้กว้างขึ้น
นักเรียนที่อยู่ห่างไกลนอกๆ ก็ได้โอกาสได้ครูที่มีคุณภาพ”

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 

 

          การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้นั้น จึงเป็นเสมือนทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นผลจากการขาดแคลนครู ที่ดำเนินการถ่ายทอด
การจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากนักเรียนต้นทาง
มายังนักเรียนปลายทาง ให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมไปถึงผู้ที่อยู่ห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาได้
อย่างเท่าเทียม และในวันนี้ภาพความความสำเร็จจากการสอนของครูตู้หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และ
มีสถิติสูงขึ้นทุกปี ขณะนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม จากทุกภาคของประเทศไทย และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประสบ
ความสำเร็จเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

ภาพจาก Web Site
https://www.youtube.com/watch?v=KwkFkgUYHVQ
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 9-2-58

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
11 ตุลาคม 2558

 
เอกสารอ้างอิง
...........................................................................................................................

1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. คู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ หรับโรงเรียนปลายทางโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .
2. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าถึงได้จาก http://www.dlf.ac.th/
3. ครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=KwkFkgUYHVQ
4. โรงเรียนวังไกลกังวลกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(ครูตู้) เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=FuUnUWNKGQU
5. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าถึงได้จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=15074&Key=hotnews