ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนพฤษภาคม 2559

 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการคลอดบุตรของไทดำ
     ในเขตตำบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี
          โดย...ดร.กานต์ทิตา   สีหมากสุก
                 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
                 อีเมล์ : kanthitalove@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนเมษายน  2559


1. คุณพูลศักดิ์  วชิรตรีรัตน์
2. คุณวาสนา  นิลโสภา
3. คุณทิพย์วรรณ  อู่สกุล
4. คุณศิริมา  วกสุดจิต
ขอนแก่น
นนทบุรี
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ

ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 การเลือกคู่และการกินดองของชาวอีสาน
          โดย...นายชัยณรงค์   อกอุ่น
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
                 อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : makkaaot@gmail.com


 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กที่มีความสุข ?
          โดย...คุณปิยะพร  แดนเพชรพลอย
                 อาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
                 จตุจักร  กรุงเทพฯ
                 อีเมล์ : ichi-ji@hotmail.com


  ประวัติศาสตร์กาแฟและน้ำตาล : จุดบรรจบของความหวาน
     และความขมขื่น
          โดย...คุณพรรณ์ทิพย์   เพ็ชรวิจิตร
                 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                 อีเมล์ : p.petchvichit@gmail.com


  สุดยอดเคล็ดลับ ทำอย่างไรให้แก่ช้าลง
          โดย...คุณอาราดา  ครองเคหา
                 อาชีพ ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ
                 ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
                 อีเมล์ : aody_kung-99@hotmail.com


  รอบรู้โรค : ปวดหัวแบบไหน บ่งบอกถึงอันตรายและโรคร้ายแรง
          โดย... คุณกุลชัญญา   สุวรรณวงศ์
                  อาชีพ แพทย์
                  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
                  อีเมล์ : kacakra@gmail.com


  PASSIVE INCOME: รายได้จากการไม่ทำงานจริงหรือ ?
          โดย... คุณกุลชัญญา   สุวรรณวงศ์
                  อาชีพ แพทย์
                  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
                  อีเมล์ : kacakra@gmail.com
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2829 คน