PASSIVE INCOME: รายได้จากการไม่ทำงานจริงหรือ?
โดย... คุณกุลชัญญา   สุวรรณวงศ์
อาชีพ แพทย์
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
อีเมล์ : kacakra@gmail.com

(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)


          ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ค่านิยมและทัศนคติต่อการทำงานแปรเปลี่ยนไป จากกระแสสังคมในสมัยเก่าที่ต้องการความมั่นคงในระบบราชการที่จะมีบำนาญให้กินให้ใช้
ไปได้ตลอดชีวิต พัฒนาเข้าสู่แนวคิดของสังคมสมัยใหม่ ในกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ามีความคิดเกี่ยวกับการบริหารเงินและการลงทุนในแบบที่มีประสิทธิภาพและแนวคิด PASSIVE
INCOME ที่บางคนอาจตีความหมายไปว่ารายได้จากการไม่ทำอะไร แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือรายได้จากการไม่ทำอะไรนี่มีจริงหรือ ?
          กระแสรายได้หรือเงินรับของแต่ละบุคคล อาจจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ACTIVE และ PASSIVE INCOME โดย ACTIVE INCOME แปลได้ตรงตัวคือกระแสรายได้
ที่มาจากการทำงาน เป็นเงินค่าจ้างที่ได้มาจากการใช้แรงงาน ไม่ว่าจะแรงงานทางกายหรือสมอง ดังนั้น ACTIVE INCOME จึงเป็นรายรับที่ได้มาจากการทำงานที่เราใช้เวลาเพื่อ
แลกมาซึ่งรายได้ เมื่อเราไม่ทำงาน รายได้นี้จะหายไป ในขณะที่ PASSIVE INCOME คือรายได้ซึ่งเกิดจากการไม่ต้องทำงาน แต่ PASSIVE INCOME เป็นรายได้ที่เกิดขึ้น
ได้เอง ไม่ต้องทำงานและไม่ต้องใช้เวลาจริงหรือ ?

ตัวอย่างการลงทุนในคอนโดเช่าแบบการันตีค่าเช่า : มีความเสี่ยงคือหลังจากการการันตีค่าเช่าจะหาผู้เช่าได้หรือไม่ และบริษัทที่การันตีค่าเช่ามีความน่าเชื่อถือและมากน้อยเพียงใด
ข้อมูลภาพ ณ วันที่
31-3-59


          ข้าพเจ้าจะขอแบ่งลักษณะของ PASSIVE INCOME เป็น 3 แบบ เพื่ออภิปรายเป็น 3 ลักษณะ
          1. PASSIVE INCOME ที่มาจากสวัสดิการ PASSIVE INCOME ลักษณะนี้ได้มาจากการทำงานที่มีสวัสดิการตอบแทนหลังเกษียน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ระบบ
บำนาญของข้าราชการ ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของ PASSIVE INCOME แท้จริง คือไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องใช้แรงกายหรือแรงสมอง ไม่เสียเวลา ก็ได้รายรับอย่างสม่ำเสมอ อย่างไร
ก็ตาม PASSIVE INCOME แบบนี้จะได้มาก็ต่อเมื่อทำงานเพื่อรับ ACTIVE INCOME ในระบบราชการติดต่อกันหลายสิบปี หรือในตัวอย่างของระบบประกันสังคมและกองทุน
การออมแห่งชาติที่นำระบบรายได้ต่อเนื่องในช่วงสูงวัยมาใช้ ก็อาจตีความว่าเป็น PASSIVE INCOME ที่ได้จากสวัสดิการด้วยส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม PASSIVE INCOME
สองประเภทหลังนี้ มีการเติมเงินจากผู้ได้รับ PASSIVE INCOME เข้าไปด้วย มิใช่เพียงอยู่เฉยๆก็ได้เงิน หากจำเป็นต้องมีเงินเข้าไปในระบบเสียก่อนถึงจะได้เงินกลับคืนมาแบบ
PASSIVE ทว่าเงินที่เราเติมเข้าไปนั้นมีนายจ้างหรือรัฐช่วยสมทบให้เพิ่มจำนวนขึ้น มิใช่จากดอกผลของการลงทุนเพียงอย่างเดียว
          2 PASSIVE INCOME ที่มาจากการนำเงินไปลงทุน PASSIVE INCOME ในข้อนี้ เป็นลักษณะของ PASSIVE INCOME ที่คนส่วนใหญ่อนุมานถึง และเป็น
PASSIVE INCOME ที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบ โดยใช้คำพูดที่ว่าให้เงินทำงานแทน ซึ่งการลงทุนก็มีการแบ่งจำแนกประเภทตามความเสี่ยง กลุ่มการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำก็เช่น
ดอกผลจากการฝากธนาคาร รางวัลและดอกผลจากสลากออมสิน ดอกผลจากพันธบัตรรัฐบาล ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ เป็นต้น กลุ่มการลงทุน
ประเภทนี้มีข้อดีคือโอกาสขาดทุนน้อยมาก แต่ก็มีข้อเสียคือผลตอบแทนต่ำ จนอาจแพ้อัตราเงินเฟ้อ เป็นการลงทุนที่ไม่อาจสร้าง PASSIVE INCOME ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าหลักหลายสิบหรือร้อยล้าน ในขณะที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น การลงทุนในกองทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนในบริษัท
Start up หรือการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อปล่อยเช่า เช่น ให้เช่าคอนโดมีเนียม หรือลงทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้มักจะสูง เอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ สามารถสร้างกระแส รายรับที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยใช้ทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ
มาก แต่การลงทุนประเภทนี้ก็ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงมากด้วยเช่นกัน และถ้าหากต้องการลดโอกาสการขาดทุนก็จำเป็นต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่
ต้องการลงทุน ทั้งในแง่พื้นฐานหลักการ และติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน คือต้องทุ่มเท ทั้งเวลา แรงสมอง และแรงงานในการคิดวางแผนการลงทุน อย่างไรก็ดีการทำงานเพื่อให้
ได้ PASSIVE INCOME ในลักษณะนี้ก็ยังมีข้อได้เปรียบ ACTIVE INCOME ในแง่ของอิสระ โดยสามารถที่จะเลือกสถานที่และเวลาในการทำงานได้ คล้ายลักษณะของงาน
Freelance แต่เป็นการทำงานที่ผลกำไรตกเป็นของตัวเองทั้งหมด โดยใช้เงินลงทุนของตัวเองเช่นกัน
          3 PASSIVE INCOME จากค่าลิขสิทธิ์ PASSIVE INCOME ในลักษณะนี้จะคล้ายคลึงกับ ACTIVE INCOME คือเราใช้แรงงานแลกมาซึ่งรายได้ เพียงแต่การทำงาน
แบบ ACTIVE INCOME นั้นรายได้ที่ได้มาจากงานชิ้นหนึ่งๆจะมีเพียงแค่ก้อนเดียว เช่น ค่าเขียนบทความ 1 บท คือ 500 บาท ในขณะที่ ค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายในลักษณะ PASSIVE
INCOME จะเป็นกระแสเงินรับต่อเนื่อง เช่น ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10% ของราคาปก คูณกับจำนวนยอดขาย ในแต่ละเดือนที่มียอดขายก็จะสามารถทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง
PASSIVE INCOME ในลักษณะนี้นอกจากการเขียนบทความ เขียนหนังสือแล้ว ยังมีงานลิขสิทธิ์ประเภทอื่นที่น่าสนใจอีก เช่น การทำสติกเก่อร์ไลน์ขาย การเขียนโปรแกรม
โทรศัพท์มือถือขาย การอัดวีดีโอลงขายในเว็บไซต์ออนไลน์เป็นต้น PASSIVE INCOME แบบนี้แม้ดูเผินๆ อาจต้องมีการลงทุนลงแรงเพื่อสร้างชิ้นงานอันเป็นลิขสิทธิ์ก่อน หาก
ทว่าเป็น PASSIVE INCOME ที่สร้างได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนเริ่มแรกแบบPASSIVE INCOME จากการลงทุน หรือ ต้องทำงานในระบบราชการมานาน แบบ
PASSIVE INCOME ที่มาจากสวัสดิการ เช่นกัน

ตัวอย่างการลงทุนในตลาดหุ้น มีความเสี่ยงจากการขาดทุนจากราคาซื้อขายที่เปลี่ยนแปลง หรือบริษัทที่ลงทุนขาดทุนจนล้มละลาย
ข้อมูลภาพ ณ วันที่
31-3-59


          แนวคิดการสร้าง PASSIVE INCOME เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ แม้ว่า PASSIVE INCOME ที่แท้จริงอาจหาได้ยาก ทว่า PASSIVE INCOME ส่วนมากก็ยังใช้ แรงงาน
เวลา และการทำงานที่น้อยกว่า การทำงานแบบ ACTIVE INCOME อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องพึงระลึกคือ PASSIVE INCOME มักตามมาด้วยความเสี่ยงเสมอ และวินัยในการหา
ความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญของผู้ที่ต้องการสร้าง PASSIVE INCOME แบบยั่งยืน


 เอกสารอ้างอิง
...........................................................................................................................