ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนเมษายน  2559

 พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า
          โดย...พระอัครเดช  ญาณเตโช
                 วัดฉาง ต.บางปรอด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
                 อีเมล์ Akradate@outlook.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนมีนาคม  2559

1. คุณพูลศักดิ์  วชิรตรีรัตน์
2. คุณสุจินต์  วงษ์เจริญ
3. คุณวาสนา  นิลโสภา
ขอนแก่น
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 7 ข้อ เด็กจบใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มทำงาน
          โดย...คุณปิยะพร   แดนเพชรพลอย
                 อาชีพ Executive Assistant
                 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
                 อีเมล์ : ichi-ji@hotmail.com


 โรคชอบเปรียบเทียบ
          โดย...คุณปรีชยา  โตไธสง
                 อาชีพ นักศึกษา
                 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
                 อีเมล์ : preechayatt@gmail.com


  การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ก็สำคัญนะ
          โดย...คุณธนะพัฒน์  เพชรกล่อง
                 อาชีพปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
                 อีเมลล์ : phetklong2011@gmail.com


  หรือว่าโรคโปลิโอจะกลับมาระบาดอีกครั้ง
          โดย...คุณธนะพัฒน์  เพชรกล่อง
                 อาชีพปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
                 อีเมลล์ : phetklong2011@gmail.com


  ความเชื่อเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อห้ามในช่วงตั้งครรภ์
     ของสตรีไทดำประเทศไทย

          โดย...ดร.กานต์ทิตา  สีหมากสุก
                 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
                 อีเมล์ : kanthitalove@gmail.com
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2912 คน