ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของประชาคมอาเซียน
          โดย...คุณปรีดี   ปลื้มสำราญกิจ
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                 อีเมล์ : preedee@nsru.ac.th


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนมกราคม  2559

ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 แกนสับปะรด ประโยชน์ดีๆที่ถูกมองข้าม
          โดย...คุณพรปวีณ์   บุญเรือง
                 อาชีพปัจจุบัน นักศึกษา
                 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
                 อีเมล์ :
pangpond_pondpung@hotmail.com


 รู้ไว้ เข้าใจโรค ตอน ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและอาการ
     ปวดข้อจากโรคเกาต์

          โดย...คุณธนะพัฒน์  เพชรกล่อง
                 อาชีพปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
                 อีเมล์ : phetklong2011@gmail.com


 ภัยเงียบ...จากการปิดไฟเล่นสมาร์ทโฟน
          โดย...คุณจิรกิตติ์  ชาวไร่
                 อาชีพปัจจุบัน นักศึกษา
                 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบรูณ์
                 อีเมล์ : aun_jc@hotmail.com


 สวดมนต์ได้ช่วยให้สุขภาพดีได้จริงไหม ?
         โดย...คุณภัทธิยา  ภักดีบุรี
                อาชีพปัจจุบัน นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.
                ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
                อีเมล์ : farm_pattiya33@hotmail.com
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3001 คน