ภัยเงียบ...จากการปิดไฟเล่นสมาร์ทโฟน
โดย...คุณจิรกิตติ์  ชาวไร่
อาชีพปัจจุบัน นักศึกษา
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบรูณ์
อีเมล์ : aun_jc@hotmail.com
(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)

          ในปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายท่านได้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi ตามบ้านหรือสถานที่ทำงาน หรือใช้ผ่าน 3G 4G บนสมาร์ทโฟน พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนไทยในการใช้
งานอินเทอร์เน็ต ก็คือ การใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network ) ที่เป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันไปเสียแล้ว โดยคนไทย
ส่วนใหญ่จะใช้งาน Social Network ตั้งแต่ตื่นนอน เข้าห้องน้ำเดินทาง ขณะทำงาน หรือแม้กระทั่ง ก่อนนอน

ภาพจาก Web Site
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-12-58

          การใช้สมาร์ทโฟนต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารถูกใช้งานกันจนทำให้หลายคน มีพฤติกรรมเสพติด หลายรายมักนิยมใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอน และมักปิด
ไฟระหว่างการใช้งาน โดยจะอาศัยเฉพาะแสงไฟจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนเท่านั้น หลังจากการใช้สมาร์ทโฟนในที่มืดแล้ว ทำให้หลายๆคนมีอาการแสบระคายเคืองตา หรือมี
อาการดวงตาพร่ามัวเป็นประจำ จึงเป็นสาเหตุให้หลายๆคนสงสัยว่าอาการเช่นนี้เกิดจากอะไร มีสาเหตุมาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ หรือไม่

ภาพจาก Web Site
http://www.whatphone.tv/news/don-not-use-phone-in-the-dark/
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-12-58

          น.พ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาดวงตา ยืนยันว่า การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ทำ
ให้เกิดความเครียดและอ่อนล้าของสายตา หรือที่เรียกว่า "โรคเทคโนโลยีซินโดรม" จะมีสัญญาณเตือนของโรคคือ แสบตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ปวดที่กระบอกตา สายตาพร่ามัว
มองเห็นไม่ชัด เพราะต้องเพ่งสายตาไปที่หน้าจอซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้ม่านตาขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้ที่นิยมปิดไฟเล่นหากดวงตาประสบภาวะเทคโนโลยีซินโดรม
เป็นเวลานาน อาจลุกลามทำให้กลายเป็นต้อหิน นำไปสู่การทำลายเส้นประสาทตาจนดวงตาพร่ามัว หากอาการหนักดวงตาจะบอดในที่สุด

ภาพจาก Web Site
http://health.kapook.com/view70494.html
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-12-58

           วิธีการดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากอาการนี้คือ นอนหลับอย่างน้อยวันละ 7 ชั่วโมง ดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในตา ควรเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ และใช้เทคโนโลยี
เท่าที่จำเป็น โดยใช้ประมาณ 25 นาที พัก 5 นาที หรือใช้ 30 นาที พัก 10 นาที พร้อมทั้งเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ

 เอกสารอ้างอิง
...........................................................................................................................

http://health.kapook.com/view70494.html
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-day-in-a-life
http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9570000036636