ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนมีนาคม  2559

 เทคนิคการตอบข้อสอบอัตนัย
          โดย...คุณชัยณรงค์   อกอุ่น
                 อาชีพปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม 29
                 อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : makkaaot@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนกุมภาพันธ์  2559

คุณศิริมา  วกสุดจิต
กรุงเทพฯ
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ฝุ่นละอองและผลต่อสุขภาพ
          โดย... คุณธัชชา  รัมมะศักดิ์
                 อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
                 อีเมล์ : thoucha@hotmail.com


 วันเพ็ญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุสองฝั่งโขง
          โดย...คุณบุญญาดา  วัฒนไชย
                 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
                 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
                 อีเมล์ : inbox5016@gmail.com


 รางจืด หน้าตาธรรมดา คุณค่ามหาศาล
          โดย...คุณณัฐรดา   ธรรมชัย
                 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                 อีเมล์ : Bumbim-602@hotmail.com


 ความดันโลหิตสูงกับตัวเรา
         โดย...คุณณัฐธยาน์   อธิปัญจพงษ์
                อาชีพปัจจุบัน นิสิตนักศึกษา
                ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
                อีเมล์ : natthaya375@gmail.com
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2835 คน