ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนมิถุนายน 2559

 Google URL shortener คืออะไร ?
          โดย...ผศ.ดร.วฤษาย์   ร่มสายหยุด
                 อาชีพ อาจารย์
                 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                 อีเมล์ : walisa.rom@stou.ac.th , walisar@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนพฤษภาคม  2559

1. คุณวิภารัตน์  แข็งธัญกิจ
2. คุณอภิสรา  วงษ์เจริญ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 10 คำถามฮิต ที่มักเจอเวลาสัมภาษณ์งาน
          โดย...คุณปิยะพร   แดนเพชรพลอย
                 อาชีพ Executive Assistant
                 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
                 อีเมล์ : ichi-ji@hotmail.com


 เรื่องเล่า “ครูจบใหม่กับนักเรียน ป.๑”
          โดย...คุณสุเมธ  บุสโร
                 อาชีพ รับราชการครู
                 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
                 อีเมล์ : sumet_handsome1@hotmail.com


  การจัดโต๊ะหมู่บูชา
          โดย...คุณสัมพันธ์  ร่มสายหยุด
                 อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
                 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
                 อีเมล์ : sumphan.rom@gmail.com


  อร่อยปากแต่ลำบากกายจากภูมิแพ้
          โดย...คุณธนะพัฒน์  เพชรกล่อง
                 อาชีพ แพทย์ประจำคลินิกชุมชน
                 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
                 อีเมล์ : phetklong2011@gmail.com

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2609 คน