ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนสิงหาคม  2559

 กระบือไทย กับ Microchip ?
          โดย...คุณกมลชนก  สร้อยเพชร
                 อาชีพ  สัตวแพทย์
                 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : hochi.dao2012@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนกรกฎาคม  2559

1. คุณนวนนท์ รื่นนิมิต
2 . คุณนันทัชพร เชื่อมกลาง
3 . คุณศิริมา วกสุดจิต
4 . คุณประภัสสร ทองยินดี
5 . คุณนิลาวัลย์ ทรัพย์มา
6 . คุณศตวรรษ ทรัพย์มา
ลพบุรี
นครพนม
กรุงเทพฯ
นครปฐม
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 The Tall Poppy Syndrome ดอกใดโดดเด่นต้องโดนเด็ดทิ้ง
          โดย...นางสาวณัฐธิดา  ชูมาลัยวงค์
                 อาชีพ นักศึกษา
                 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
                 อีเมล์ : nuanting27@gmail.com


 เด็กขายไม้ขีดไฟ
          โดย...นายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
                 อาชีพ ข้าราชการพลเรือน
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
                 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

                 อีเมล์ : tomkhk@hotmail.com


  เรียนเพื่อ....
          โดย...นางสาวสุชาดา  คำวัน
                 อาชีพ นักศึกษา
                 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
                 อีเมล์ : suchadasaa10@gmail.com


  เลื่อนขั้นความคิด สร้างชีวิตแนวใหม่
          โดย...คุณซูรีตา  ดาโอ๊ะ
                 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
                 อีเมล์ : lita.zureeta@hotmail.com

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2548 คน