วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก เปิดงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ โดยจิตอาสาหมอจิ๋ว" ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก โดย นางจิระวดี ศิริกุลพิพัฒน์ วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
และนางกิติมา คำวิจารณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ทั้งนี้ นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร โดยเนื้อหา PowerPiont
โครงการสัมฤทธิบัตรมอบให้วิทยากรบรรยาย และจัดแฟ้มเอกสารโครงการฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ โดยจิตอาสาหมอจิ๋ว"
ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก
           สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นในทุกด้านจากผู้เรียนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ
นอกจากนี้ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังเพิ่มหลักสูตร STOU Modular อันเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของผู้เรียนเรียนด้วยระบบ
On line เป็นส่วนใหญ่ และสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ในโอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้านจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น
          สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 และหลักสูตร STOU. Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 623 คน