วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักได้ให้การต้อนรับ
ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่พาคณะผู้บริหารและอาจารย์
เข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นในทุกด้านจากผู้เรียนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ
นอกจากนี้ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังเพิ่มหลักสูตร STOU Modular อันเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของผู้เรียนเรียนด้วยระบบ
On line เป็นส่วนใหญ่ และสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ในโอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้านจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น
          สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือกหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 และหลักสูตร STOU. Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1177 คน