คู่มือการปฏิบัติงาน
เทคนิคการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับผู้สนใจทั่วไป

การวิเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมประเภท
หลักสูตร In – house Training ของ
สํานักการศึกษาต่อเนื่อง
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
(In-house Training) : สํานักการศึกษาต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผุ้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
รุ่นที่ 104-107
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผุ้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 100-103
สรุปผลความพึงพอใจ
ผุ้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
รุ่นที่ 96-99

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทำบอร์ดความรู้
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

คู่มือปฏิบัติงาน
การเผยแพร่บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

รายงานการวิจัย
การสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
ของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
 
สรุปผลความพึงพอใจ
งานอภิปรายทางวิชาการ
"ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 121 รหัสรุ่น 652 (รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2565)
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 39 (รับสมัครถึง 30 ธันวาคม 2565)
 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม

มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
    
ภาษาจีน    ภาษาเขมร    ภาษาอังกฤษ
บทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต


 
   
   
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4751 คน