คู่มือการปฏิบัติงาน
เทคนิคการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม
สำหรับผู้สนใจทั่วไป

การวิเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมประเภท
หลักสูตร In – house Training ของ
สํานักการศึกษาต่อเนื่อง
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
(In-house Training) : สํานักการศึกษาต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผุ้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
รุ่นที่ 104-107
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผุ้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 100-103
สรุปผลความพึงพอใจ
ผุ้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
รุ่นที่ 96-99

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทำบอร์ดความรู้
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

คู่มือปฏิบัติงาน
การเผยแพร่บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

รายงานการวิจัย
การสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
ของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
 
สรุปผลความพึงพอใจ
งานอภิปรายทางวิชาการ
"ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (รับสมัครถึง 15 กันยายน 2566)
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."

มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
    
ภาษาจีน    ภาษาเขมร    ภาษาอังกฤษ
บทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต


 
   
   
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5658 คน