ภาษาจีน

รหัสและชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
114
115
116
117

                                                     เสริมทักษะภาษาจีน
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


1,600
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
-
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
(มีวีดิทัศน์(DVD)ประกอบชุดวิชาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาจีน
จำนวน 5 แผ่น (80 ตอน)
  ถ้าต้องการจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท รวมจ่าย 2,700 บาท )

1,700
-
-

          หมายเหตุ       
 เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก