ภาษาจีน

รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
106
107
108
109

10162

                                    เสริมทักษะภาษาจีน
  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


1,600
11006
  ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
-
11007
  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1,700
-
-

          หมายเหตุ       
 เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก