ภาษาอังกฤษ

ชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
114
115
116
117

                                        เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


1,200
10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
-
-
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,100
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
-
-
41401  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
-
-

          หมายเหตุ        เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก