ภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
106
107
108
109

10111

                                 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


1,200
10171
  การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
10172
  การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
10173
  การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
-
-
11301
  ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
-
-
11302
  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
-
-
11303
  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
-
-
11304
  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
-
-
11305
  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,200
-
-
11306
  ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
-
-
11307
  ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
-
-
11308
  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
-
-
11311
  ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
-
-
41401
  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
-
-

          หมายเหตุ        เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก