ภาษาเขมร

รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
106
107
108
109

10163

                                 เสริมทักษะภาษาเขมร
  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร


1,200
11010
  พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
1,100
-
-

          หมายเหตุ       
 เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก