มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 100 - 103, โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29 , ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและ
การสอน รุ่นที่ 12 ) โดยอธิการบดีเป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


          โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ทั้งสิ้น 7,900 คน ดังนี้

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 12

จำนวน 185 คน


  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (รุ่นที่ 28 - 29)


โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 28
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 29

จำนวน - คน
จำนวน 1 คน

  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 100 รหัสรุ่น 601
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 101 รหัสรุ่น 602
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 102 รหัสรุ่น 603
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604

จำนวน 1,551 คน
จำนวน 2,259 คน
จำนวน 1,685 คน
จำนวน 2,219 คน

 


ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร ให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว ประมาณ 30 วัน
หากไม่ได้รับติดต่อฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล โทร. 0 2504 7711-2

ท่านที่จองภาพถ่ายในงานพิธีมอบฯ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หลังจาก
เสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว ประมาณ 45 วัน หากไม่ได้รับติดต่อ หน่วยถ่ายภาพฯ สำนักเทคโนฯ
โทร. 0 2504 7347-8
 

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร

 


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11824 คน