ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. จัดอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0” เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 เพื่อเสริมสร้างความรู้  และความเข้าใจอันดี  ส่งเสริมความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
กระแสดิจิทัล 4.0  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในวัน
อังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


  อังคารที่ 11 กันยายน 2561
 
12.30 - 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 16.00 น.

16.30 น.
ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
พิธีเปิด
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง
 “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0”
วิทยากรร่วมอภิปราย :   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์  ครุจิต
                                      
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
                                 
นายจตุรงค์ สุขเอียด
                                     
บรรณธิการข่าว 3 มิติ
                                 
นางสาวสุคนธวา  เกิดนิมิตร (ใหม่ สุคนธวา) ดารานักแสดง

ผู้ดำเนินรายการ :  
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาชาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.

ปิดการอภิปราย


 

ประมวลภาพ


 
 
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2548 คน