วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นายชัยณรงค์ นพศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงานแนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษา
ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ประมาณ 144 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ.
      สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรของ มสธ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 หลักสูตรฝึกอบรม โทร 0 2504 7715 และ 17 และหลักสูตร STOU Modular สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
โทร 02504 7720-1 "เรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" “จบปริญญาตรีอายุยังน้อยพร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
"เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์สู่สากล"
  โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
  หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
  STOU Modular...คลิก

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 210 คน