สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดรายการวิทยุกระจายเสียงผ่านทาง Web Radio ซึ่งมีสาระความรู้ผสมผสานความเพลิดเพลิน
จากเสียงเพลง ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Web Radio ออกอากาศสด   ( เลือก  STOU Live 2 )

      - วันพฤหัสบดี   เวลา 14.00 - 15.00 น.จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1636 คน