วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และฝ่ายบริหารการจัดฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular
แก่ว่าที่บัณฑิต มสธ.ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประมาณ 432 คน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
"เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่สากล"
โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
STOU Modular...คลิก

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1474 คน