วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมเปิดงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรบอกซ์ (Hydro Box) แบบต้นทุนต่ำ" ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี และเป็นตัวแทนอธิการบดี มสธ.เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคมและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างเทศบาลเมืองบางคูรัด กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี โดยมี ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด เป็นประธานในพิธี และนายอภิวัฒน์ มาไชย
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนาม
          ทั้งนี้ นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และนายชัยณรงค์ นพศิริ  ร่วมเปิดบูธรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร
ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรบอกซ์ (Hydro Box) แบบต้นทุนต่ำ"
ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี
           สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นในทุกด้านจากผู้เรียนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ
นอกจากนี้ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังเพิ่มหลักสูตร STOU Modular อันเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของผู้เรียนเรียนด้วยระบบ
On line เป็นส่วนใหญ่ และสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ในโอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้านจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น
          สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 และหลักสูตร STOU. Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 826 คน