วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าพบและปรึกษาหารือกับคุณชุมพล บัวแย้ม
ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายมติชน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม และSTOU Modula ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สำนักพิมพ์มติชน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2266 คน