วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โดย นายชัยณรงค์ นพศิริ นายปริญญ์ เกตุประกอบ และทีมงานแนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม และ STOU Modular
แก่นักศึกษา มสธ.ที่เข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ประมาณ 317 คน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการสัมฤทธิบัตรหลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 หลักสูตรฝึกอบรม โทร 0 2504 7715 และ 17 และหลักสูตร STOU Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
"เรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
"เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่สากล"
  โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
  หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
  STOU Modular...คลิก

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1177 คน