วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และฝ่ายบริหารการจัดฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular
แก่ว่าที่บัณฑิต มสธ.ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประมาณ 494 คน
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
การฝึกอบรมและ STOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 "เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่สากล"

 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1649 คน