มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 116 - 119, โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37, ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและ
การสอน รุ่นที่ 16 ) โดยอธิการบดีเป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


          โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ทั้งสิ้น 5,008 คน ดังนี้

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 16

จำนวน 164 คน


  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (รุ่นที่ 36- 37)


โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 36
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 37

จำนวน 6 คน
จำนวน 13 คน

  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644

จำนวน 688 คน
จำนวน 1,455 คน
จำนวน 1,036 คน
จำนวน 1,646 คน

 


ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร ให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว ประมาณ 30 วัน
หากไม่ได้รับติดต่อฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล โทร. 0 2504 7711-2

ท่านที่จองภาพถ่ายในงานพิธีมอบฯ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หลังจาก
เสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว ประมาณ 45 วัน หากไม่ได้รับติดต่อ หน่วยถ่ายภาพฯ สำนักเทคโนฯ
โทร. 0 2504 7347-8

คลิป VDO บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
และ
สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศณียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร

 


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1291 คน