วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และฝ่ายบริหารการจัดฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular
แก่ว่าที่บัณฑิต มสธ.ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ประมาณ 130 คน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ.ณ ห้องประชุม
อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  "เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่สากล"
โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
STOU Modular...คลิก


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 856 คน