รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมกันให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์
ที่ปรึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตะวันนา ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือก FastOne2University (FO2U) ประชุมหารือแนวทางและรูปแบบจัดการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยการเรียนคู่ขนานกับโครงการสัมฤทธิบัตร
ด้วยแนวคิด “มีงาน มีเงิน มีวุฒิ” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นับเป็นก้าวสำคัญของ
การร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในระดับมหภาคต่อไป
(FB https://www.facebook.com/photo/?fbid=6079105028782733&set=a.462463277113631)

          ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตร Non-degree (STOU Modular) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน
งานอดิเรก และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของผู้เรียนผ่านระบบโมดูลการสอนทางไกล ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้าน อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th
เลือกหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-12
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1030 คน