ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสาน"
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น 1 อาคารตรีศร มสธ.

 ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเปิดหลักสูตรระยะสั้น"
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มสธ.

 เข้าพบเครือข่ายสัมพันธ์ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายมติชน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักพิมพ์มติชน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ
หัองสมุดโรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธื 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

ร่วมจัดกิจกรรม "กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ"
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

สัมมนา "การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า" และมอบมุมการศึกษา
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
มสธ.
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.

การประกวดสุนทรพจน์ “เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.

วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กศน.แขวงรามอินทรา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดคลองครุ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ
มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 13 กันยายน 2560ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุด กศน.บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 1,29 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 12,13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบมุมวิชาการ โครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงงานจานดาวเทียม PSI จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานคุมประพฤติ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ผลิตรายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น
แนะแนวการศึกษา และมุมวิชาการ
วันที่ 21,22 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
แนะแนวการศึกษา และมุมวิชาการ
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบบพหุภาคี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
สัมมนาโครงการแนะแนวการศึกษาเฉพาะกลุ่ม"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
แนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมวิชาการ "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
มอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ กศน.อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
แนะแนวการศึกษา “เทคนิคในการทำข้อสอบ มสธ.”
วันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จัดสอนเสริมพิเศษ ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 91
วันที่ 27 กันยายน และ4,25 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
มอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
จัดสอนเสริมพิเศษ ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 91
วันที่ 23 สิงหาคม ,6,13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษา "เรียนอย่างไรในระบบการศึกษาทางไกล"
วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ผู้บริหารโรงแรมตวันนา และคณะนักศึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง2604-2604/1 ชั้น 6 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
มสธ. ร่วมกิจกรรมโรงแรมตวันนา จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5381 คน