วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567  ดร.จินตนา ปรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นายชัยณรงค์ นพศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้มอบมุม “โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี โดยมีท่านอธิการิณีโปลีน ชูวิรัช คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
และรับมอบมุมวิชาการ มสธ.(โครงการเรียนล่วงหน้า)
          มุมเรียนล่วงหน้า เป็นมุมการศึกษาที่ให้แนวคิดแก่นักเรียนในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษา หรือทุกระดับชั้น ได้รับ
โอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย และสะสมชุดวิชา เมื่อพร้อมจึงโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตร
           สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นในทุกด้านจากผู้เรียนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ
นอกจากนี้ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังเพิ่มหลักสูตร STOU Modular อันเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของผู้เรียนเรียนด้วยระบบ
On line เป็นส่วนใหญ่และสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้าน อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 หลักสูตรฝึกอบรม
โทร 0 2504 7715 และ 17 และหลักสูตร STOU Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
"เรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
“จบปริญญาตรีอายุยังน้อยพร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
  โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
  หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
  STOU Modular...คลิก
 

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 312 คน