|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 
 
 
  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที 25 - 27 พฤษภาคม 2561 NEW
  2. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ NEW
  3. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาโท NEW
  4. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาเอก NEW
  5. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  6. แผนกิจกรรมการศึกษา 2 / 2560 NEW
  7. กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตภาคต้น+ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 NEW
  8. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2561
  คลิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student's Learning Satisfaction) NEW
1
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(เสริม / เข้ม)
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th