|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  1. เอกสารประกอบการจัดเสวนา ปฐมนิเทศฯ 2561 NEW
  2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาเอก NEW
  3. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท NEW
  4. กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์) NEW
  หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดให้ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามรอบที่สาขาวิชากำหนดเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร (02-504-8362-4 คุณลลิดา วุฒิกร)
รอบที่
วันที่
จังหวัดตามที่อยู่ของนักศึกษา
1

11-12 สิงหาคม 2561

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ
 • ปทุมธานี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ลพบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • นครปฐม
 • สุพรรณบุรี
 • สิงห์บุรี
 • ปราจีนบุรี
 • สระบุรี
 • อ่างทอง
2

1-2 กันยายน 2561

 • นครสวรรค์
 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • เพชรบูรณ์
 • อุทัยธานี
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก
 • สุโขทัย
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • จันทบุรี
 • ระยอง
 • ตาก
 • น่าน
 • อุตรดิตถ์
 • ลำปาง
 • แพร่
 • ลำพูน
 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • หนองคาย
 • กาฬสินธุิ์
 • สกลนคร
 • อุดรธานี
 • บึงกาฬ
 • หนองบัวลำภู
 • อุบลราชธานี
 • ร้อยเอ็ด
 • ศรีสะเกษ
 • ยโสธร
 • มหาสารคาม
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ชัยภูมิ
 • สุรินทร์
 • ราชบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • พังงา
 • ตรัง
 • นราธิวาส
 • สุราษฎร์ธานี
 • กระบี่
 • ภูเก็ต
 • พัทลุง
 • สงขลา
 • ยะลา
 • ปัตตานี
 • นครศรีธรรมาราช
 • ขอนแก่น
  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที 16 - 19 สิงหาคม 2561 NEW
  2. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
  3. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาโท
  4. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาเอก
  5. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  6. แผนกิจกรรมการศึกษา 2 / 2560
  7. เอกสารสำหรับอาจารย์สัมมนาเสริมที่เดินทางไปจัดสัมมนา ณ ศูนย์เฉพาะกิจ บริการการศึกษา
 
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(เสริม / เข้ม)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th