|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 
 
 
  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
  2. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ NEW
  3. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาโท NEW
  4. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาเอก NEW
  5. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต NEW
  6. กำหนดการจัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต NEW
1
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th