|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
    - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
     
    e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใบแทรก
 
หมายเหตุ  
 กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology)
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Communication Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology)
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Communication Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Industrial Technology)
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษา
   
1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
5. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Industrial Technology)
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษา
   
1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
5. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
     
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 161813 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 6-February-2021; 16:20 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.