|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

 

ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

 
1.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
    ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
    - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   


e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


 

หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://apply.stou.ac.th/

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
  ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
      บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบแท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบแท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ   ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
      บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4618 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 25-March-2024; 15:27 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.