กลับหน้าแรก มสธ.
| STOU | Home |
Administrator
หน้าหลักโครงสร้างหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2549

| กระดานถาม-ตอบหลักสูตรคำถามถามบ่อย FAQs | ติดต่อสอบถาม |

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

- ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
- อนุปริญญา

ระดับหลักสูตร

        มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง  แต่จะให้อนุปริญญาสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลา 4 ปี

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

    Bachelor  of  Communication  Arts  Program

   ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็ม

นิเทศศาสตรบัณฑิต

 อักษรย่อ

นศ..

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor  of  Communication  Arts

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Com.Arts

2. หลักสูตรอนุปริญญานิเทศศาสตร์

    Diploma  Program  in  Communication  Arts

   ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็ม

อนุปริญญานิเทศศาสตร์

 อักษรย่อ

.นิเทศศาสตร์

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Diploma  in  Communication  Arts

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Dip. in  Com. Arts

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)                      

1.       สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ

2.       สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  หลังสำเร็จการศึกษา  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ

3.       สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีอายุไม่ต่ำกว่า  25  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  หรือ

4.       สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ

5.        สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา  หรือ

6.       สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  หรือ

7.       สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท.)*  หรือ

8.       สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าทุกสาขา

 

หมายเหตุ   * สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางนิเทศศาสตร์ สามารถขอเทียบโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัย

                  ได้ในบางชุดวิชา

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า  หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 5   ชุดวิชา   (30  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         10   ชุดวิชา   (60  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                        6   ชุดวิชา   (36  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                      1   ชุดวิชา    (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  22  ชุดวิชา  หรือ  132  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   5  ชุดวิชา

บังคับ  3  ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10131 สังคมมนุษย์

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

.   หมวดวิชาแกน  10  ชุดวิชา

15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

.  หมวดวิชาเฉพาะ  6  ชุดวิชา

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
และเลือก  1  กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

16338 การข่าวเบื้องต้น

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์*

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง*

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง*

กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

กลุ่มวิชาภาพยนตร์

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

กลุ่มวิชาการโฆษณา

16353 การสื่อสารการตลาด

16354 สื่อโฆษณา

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*

16427 การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

16353 การสื่อสารการตลาด

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

.    หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

1)      16459 วาทนิเทศ

2)      16460 สื่อมวลชนศึกษา

หรือเลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ   *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

 

  

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

สำเร็จการศึกษา ปวท.  ปวส.  ทุกสาขาวิชา  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 3    ชุดวิชา   (18  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                         10    ชุดวิชา   (60  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                        6    ชุดวิชา   (36  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                      1    ชุดวิชา    (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20  ชุดวิชา  หรือ  120  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3  ชุดวิชา

บังคับ  2  ชุดวิชา

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

.   หมวดวิชาแกน  10  ชุดวิชา

15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

.  หมวดวิชาเฉพาะ  6  ชุดวิชา

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
และเลือก  1  กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

16338 การข่าวเบื้องต้น

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์*

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง*

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง*

กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

กลุ่มวิชาภาพยนตร์

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

กลุ่มวิชาการโฆษณา

16353 การสื่อสารการตลาด

16354 สื่อโฆษณา

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*

16427 การบริหารงานโฆษณา

      16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

16353 การสื่อสารการตลาด

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

.    หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

1)      16459 วาทนิเทศ

2)      16460 สื่อมวลชนศึกษา

หรือเลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

   หมายเหตุ   *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

ระดับปริญญาตรี  (4  ปี)

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ยกเว้น ปวท.  หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าทุกสาขา  มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

(1)    โครงสร้างของหลักสูตร

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               1   ชุดวิชา    (6  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาแกน                       10   ชุดวิชา  (60  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเฉพาะ                      6   ชุดวิชา  (36  หน่วยกิต)

.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    1   ชุดวิชา    (6  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18  ชุดวิชา  หรือ  108  หน่วยกิต

(2)    รายละเอียดของหลักสูตร

.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1  ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

.   หมวดวิชาแกน  10  ชุดวิชา

15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

.  หมวดวิชาเฉพาะ  6  ชุดวิชา

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
และเลือก  1  กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

16338 การข่าวเบื้องต้น

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์*

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง*

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง*

กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

กลุ่มวิชาภาพยนตร์

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

กลุ่มวิชาการโฆษณา

16353 การสื่อสารการตลาด

16354 สื่อโฆษณา

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*

16427 การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

16353 การสื่อสารการตลาด

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

.    หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  ให้เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

1)      16459 วาทนิเทศ

2)      16460 สื่อมวลชนศึกษา

หรือเลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

   

    หมายเหตุ   *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 

 

ข้อกำหนดอนุปริญญานิเทศศาสตร์

นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับอนุปริญญานิเทศศาสตร์จะต้องศึกษาชุดวิชาต่างๆ ครบทุกหมวดตามหลักสูตรปริญญาตรี (4  ปี)  ไม่น้อยกว่า  16  ชุดวิชา  หรือ  96  หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขดังนี้

ก.      ได้ศึกษาและสอบไล่ได้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

ข.      ได้ศึกษาและสอบไล่ได้หมวดวิชาเฉพาะ  11  ชุดวิชา  หรือ  66  หน่วยกิต  ดังนี้

1)      วิชาบังคับ  3  ชุดวิชา

15206  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

15232  ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

2)      วิชาเลือก

-          สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  1-3  ให้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ   7  ชุดวิชา

-          สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  4-5  ให้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ   9  ชุดวิชา

-          สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  6-7  ให้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ  11  ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

15205  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

15233  ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์

15234  การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

15307  กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

15335  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

15336  การบริหารกิจการสื่อสาร

15337  การสื่อสารกับการพัฒนา

หรือเลือกชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

         กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์

         16338 การข่าวเบื้องต้น

         16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

         16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*

         16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง*

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

   16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง*

กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์

16421 การบริหารงานโทรทัศน์

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

กลุ่มวิชาภาพยนตร์

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

16424 การบริหารงานภาพยนตร์

กลุ่มวิชาการโฆษณา

16353 การสื่อสารการตลาด

16354 สื่อโฆษณา

16427 การบริหารงานโฆษณา

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

16353 การสื่อสารการตลาด

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

ค.      ได้ศึกษาและสอบไล่ได้หมวดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา  หรือ  6  หน่วยกิต 

 

      หมายเหตุ   *เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

คำอธิบายชุดวิชา
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

 

                        การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก.      ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ข.      ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

ค.      ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

18.   ชุดวิชา  22331  สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำหรับครู

19.   ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

20.   ชุดวิชา  51105  การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

21.   ชุดวิชา  51207  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

22.   ชุดวิชา  51208  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

23.   ชุดวิชา  51309  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

24.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และเออร์กอนอมิคส์

25.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

26.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

27.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

28.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

29.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

30.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

31.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

32.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ

33.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

34.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

35.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

36.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

37.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

38.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล

39.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

40.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

41.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

42.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร

 

               นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกินโครงสร้างหลักสูตรได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

                2.  ชุดวิชา หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการไว้เฉพาะสำหรับหลักสูตรนั้นๆ

                3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เรียน            

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีรายชื่อดังนี้

1.       ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.       ชุดวิชา  16344  การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

3.       ชุดวิชา  16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

4.       ชุดวิชา  16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา

5.       ชุดวิชา  16440  การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

6.       ชุดวิชา  16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

7.       ชุดวิชา  16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

8.       ชุดวิชา  16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

9.       ชุดวิชา  16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

10.   ชุดวิชา  16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

11.   ชุดวิชา  16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

12.   ชุดวิชา  16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

13.   ชุดวิชา  16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

14.   ชุดวิชา  16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

15.   ชุดวิชา  20001  ระบบการเรียนการสอน 

16.   ชุดวิชา  20002  การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  

17.   ชุดวิชา  27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

18.   ชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ 

19.   ชุดวิชา  55307  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

20.   ชุดวิชา  55311  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 

21.   ชุดวิชา  71114  การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม    

22.   ชุดวิชา  71215  การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

23.   ชุดวิชา  71332  เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร   

24.   ชุดวิชา  93438  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 

25.   ชุดวิชา  93439  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  

26.   ชุดวิชา  93440  การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ       

27.   ชุดวิชา  93441  การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

28.   ชุดวิชา  93446  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก   

29.   ชุดวิชา  93447  การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

30.   ชุดวิชา  93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

31.   ชุดวิชา  96401  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ         

32.   ชุดวิชา  96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล    

33.   ชุดวิชา  97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์     

34.   ชุดวิชา  97404  กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ       

35.   ชุดวิชา  97405  กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

36.   ชุดวิชา  97406  เทคนิคหลังพิมพ์

 

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.