แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2553

ย้อนกลับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา มสธ. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นนำของโลก

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และระบบบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

เป้าประสงค์

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสำนักวิชาการ


ย้อนกลับ