ข่าวประชาสัมพันธ์
       

- สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนเสริมแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

- งดจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ แผน ก.3 ทั้ง 2 รอบ โดยนักศึกษาจะได้รับแผนสำรองตามที่ได้เลือกไว้
สามารถตรวจสอบแผนสำรองที่ตนเองเลือก ได้ที่ CLICK 

- การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

- ตรวจสอบกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ / อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

- เสนอบทความออนไลน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal)

- รายงานผลการศึกษา/ฝึกอบรม ของผู้ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

- ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

- ตำราในโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย สำนักวิชาการ และคณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537