ความเป็นมาของทุนการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2545 วันที่ 21 มีนาคม 2545 มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ง มีวาระการดำงตำแหน่งคราวละ 2 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ พิจารณาจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในระยะสั้นและระยะยาว
     คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาโครงการและผู้ขอรับการสนับสนุน
จากทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายของทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

     ในปีงบประมาณ 2555   คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้กำหนดประเภทโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ประเภทดังนี้
     1. โครงการศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา ได้แก่
          1.1 การศึกษาเพิ่มเติม หรือ
          1.2 การเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
     2. โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ได้แก่
          2.1 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1 ปี) หรือ
          2.2 Post Doctoral Research (ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1 ปี)
     3. โครงการฝึกอบรมด้าน Distance Education ที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย (ระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 เดือน)
     4. โครงการฝึกอบรมวิชาการ / วิชาชีพเฉพาะ (ระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 เดือน)เรื่องใหม่ที่น่าสนใจ

- รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (การเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ) เรื่อง Study on Diversity and Evolution of Araceae Plants
- รายงานผลการศึกษาโครงการ ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ Benchmarking the distribution and abundance of birds across large geographic areas and Develop distance education for Natural Management
- รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ณ Northern Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ภาคการศึกษา
- รายงานผลการฝึกอบรมวิชาการด้านกฎหมายแรงงาน ณ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
- รายงานผลการฝึกอบรมวิชาการด้านกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ณ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย


จำนวนผู้เช้าชม
2562
คน

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7516-8 โทรสาร 0-2503-3563

Last updated: 12-Jun-2012
@ 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.