หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

ความเป็นมา  |  โครงสร้างการบริหาร  |  บุคลากร  |  รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา  |  แนวปฏิบัติและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  |  ตรวจสอบกำหนดการอบรม

ความเป็นมา
  ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ภายใต้ชื่อ "งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ" อยู่ในงานสำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ" โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 569/2534 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมเข้มนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ของทุก ๆ สาขาวิชา และเปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ" เป็นหน่วยงานภายในระดับฝ่าย สังกัดสำนักวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2544
กลับขึ้นด้านบน

โครงสร้างการบริหาร
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

งานบริหารการอบรมนักศึกษา
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชาให้นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดวิทยากร และเจ้าหน้าที่ การจัดทำคำสั่งให้บุคลากรไปปฏิบัติราชการในการจัดอบรม จัดเตรียมสถานที่อบรมทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำเงินยืมสำรองจ่ายที่ใช้ในการอบรม จัดส่งจดหมายแจ้งนักศึกษาให้เข้ารับการอบรม และตอบคำถามนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของการอบรม

งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน สนับสนุนในการจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการอบรม จัดทำคู่มือสำหรับวิทยากร ผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม รวมทั้งจัดซื้อจัดหาสื่อต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้้ในการอบรมนักศึกษา

งานประเมินผลและพัฒนาการอบรม
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรมทั้งระบบการจัดอบรม วิทยากร การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการอบรม รวมทั้งวิเคราะห์ วิจัยในเนื้องานที่เกี่ยวข้อง
กลับขึ้นด้านบนจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537