หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.  

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ Knowledge Management Team [ KM Team ]
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์
นายสุริยะ แสงจ้า นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ นางสาวรัชนี พลแสน นายชวนิจ วงศ์จรรยา
นางลัดดา ปกป้อง นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข
)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
(ผศ..ดร.สันทัด ทองรินทร์)
ประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายตำรา
(นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ)
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
(นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์)
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายตำรา
(นายสุริยะ แสงจ้า)
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
(นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ)
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(นางสาวรัชนี พลแสน)
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
(นายชวนิจ วงศ์จรรยา)
กรรมการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(นางลัดดา ปกป้อง)
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข)
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
   

คณะอนุกรรมการวางแผนและพัฒนาองค์ความรู้ของสำนักวิชาการ


คณะอนุกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการความรู้

นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์ นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ นายสุริยะ แสงจ้า
นายชวนิจ วงศ์จรรยา

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ

นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ นางลัดดา ปกป้อง นางสาวรัชนี พลแสนจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537