หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.  

แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553(ทบทวน)

โดยกำหนดแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ดังนี้   DOWNLOAD

A2 แผนงาน
กิจกรรม/งาน
หน่วยวัด
เกณฑ์
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ
ครั้ง
6
สล.
2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำแผนพัฒนาบุคลากร
ฉบับ
1
                    สล.
3. จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ครั้ง
1
        สล.
4. จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 และแผนการจัดการ
ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ฉบับ
1
                  สล.
5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือจัดประชุม Focus Groups เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
ครั้ง
1
        ฝ่ายและ สว.
6. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี
ครั้ง
1
                      ฝพค.

 

A3 การติดตามประเมินผล
กิจกรรม/งาน
หน่วยวัด
เกณฑ์
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
ครั้ง
3
สล.
2. ประเมินผลการดำเนินงาน KM และจัดเตรียมหลักฐานเพื่อ ครั้ง 1 สล.
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2553
ครั้ง
1
สล.

 

แผนดำเนินงานย้อนหลัง 2552 | 2551จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537