หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

 

  จัดตั้งขึ้นพร้อมกับสำนักงานอธิการบดี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีและสำนัก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มีนาคม ปีเดียวกัน ต่อมาวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักดังกล่าวข้างต้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 สำนักวิชาการ
มีที่ทำการอยู่ ณ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537