หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.  


สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการประสานงาน ให้บริการและสนับสนุน การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาและฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักวิชาการให้สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

 

1.
  งานอำนวยการ
2.
  งานบริหารทั่วไป
3.
  งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ
4.
  งานเลขานุการกิจสาขาวิชา1. งานอำนวยการ | บุคลากร
  เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกสำนัก ควบคุมดูแลระบบงานสารบรรณ งานเลขานุการ
ผู้บริหารของสำนัก งานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ รวมทั้งประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดเช่าต่างๆ
อำนวยความสะดวกและสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการงานพิมพ์และการผลิตเอกสารแก่ฝ่ายและสาขาวิชา
ดำเนินการงานประชุมผู้บริหารสำนัก
2. งานบริหารงานทั่วไป | บุคลากร
 

เป็นหน่วยงานดำเนินการประสานกับฝ่ายต่างๆ ดังนี้ การจัดทำแผนงบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสำนัก ดำเนินการบริหารงบประมารและการเงินของสำนัก จัดทำสรุปรายงาน การใช้จ่ายเงินและรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนาหน่วยงานวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาและบริหารงานบุคคลของสำนัก
หรือสถาบัน การจัดทำฐานข้อมูลในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักหรือสถาบัน เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
และการค้นคว้าอ้างอิง ดำเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน การควบคุมคุณภาพด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ รายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประสานการเยี่ยมชม
ดำเนินงานใหม่ (KM) งานเชิงพัฒนางานพิเศษต่างๆ การติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ | บุคลากร
 

เป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการการจัดประชุมสภาวิชาการ การบันทึก การประชุมการจัดทำ
รายงานและสรุปมติที่ประชุม จัดทำคำสั่ง ฯ ประกาศฯ และเวียนแจ้ง ประสานงาน การขอตำแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาและสำนักต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ประสานงาน
การเสนอ โครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกิตติเมธีประจำสาขาวิชาจัดทำคำของบประมาณ และควบคุม
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการกิตติเมธีพร้อมทั้งจัดเผยแพร่ผลงานของ กิตติเมธี

4. งานเลขานุการกิจสาขาวิชา | บุคลากร
  สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวนหนึ่งไปปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่สาขาวิชาต่างๆ
ในรูปของงานเลขานุการกิจสาขาวิชา มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของสาขาวิชา ดำเนินการ
งานสารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานบุคลากร จัดทำและบริหารแผน งบประมาณ การเงิน การติดตาม
ประเมินผลดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน และการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสาขาวิชาในการดำเนินงานใหม่ งานเชิงพัฒนา งานพิเศษต่างๆจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537