หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.  

เรื่อง “การบริหารหลักสูตรของ มสธ. ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558” ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ สำนักวิชาการ จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.ลัดดาวัลย์ ให้ความรู้แก่ชาวสำนักวิชาการในการบรรยายเกี่ยวกับการทำวิจัย ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ บนเครือข่ายของสำนักวิชาการ" ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการ KM ของสำนักวิชาการศึกษาดูงาน KM ณ สำนักบริการการศึกษา ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537