หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.  


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
1 นายนิคม ทาแดง 1/5/2522 1/5/2524
2 นายวิจิตร ภักดีรัตน์ 1/5/2524 20/4/2526
3 นายองค์การ อินทรัมพรรษ์ 1/5/2526 13/2/2529
4 นายทองอินทร์ วงศ์โสธร (รักษาการ) 3/6/2529 12/9/2529
5 นายทองอินทร์ วงศ์โสธร 12/9/2529 7/1/2530
6 นายกุลธน ธนาพงศธร (รักษาการ) 7/1/2530 1/9/2530
7 นางสุนีย์ ศีลพิพัฒน์ 1/9/2530 1/9/2534
8 นางทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 1/9/2534 1/8/2537
9 นางจินดา ขลิบทอง (รักษาการ) 1/8/2537 23/12/2537
10 นางจินดา ขลิบทอง 23/12/2537 23/12/2541
11 นางจินดา ขลิบทอง 23/12/2541 1/11/2543
12 รศ.ดร.กล้า ทองขาว (รักษาการ) 1/11/2543 14/12/2543
13 รศ.ดร.กล้า ทองขาว 14/12/2543 1/5/2546
14 รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ (รักษาการ) 1/5/2546 13/5/2546
15 ผศ.ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ (รักษาการ) 14/5/2546 1/10/2546
16 รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต 1/10/2546 1/4/2547
17 รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล (รักษาการ) 1/4/2547 1/9/2547
18 รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต (รักษาการ) 1/9/2547 16/9/2547
19 ผศ.ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ 9/9/2547 1/7/2548
20 รศ.ศศิมล ปรีดา(รักษาการ) 1/7/2548 27/10/2548
21 รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 27/10/2548 21/6/2552
22 นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร (รักษาการ) 21/6/2552 1/8/2552
23 รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย 1/8/2552 31/7/2556
24 รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร (รักษาการ) 1/8/2556 29/8/2556
25 รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร 30/8/2556 30/8/2560
26 รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 31/8/2560 31/11/2561
27 ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์ 1/12/2561 ปัจจุบันจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537