หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.


 

งานส่งเสริมการเขียนทางวิชาการ
 

1. หน่วยประสานงานส่งเสริมการแต่งตำรา (คลิกดูรายละเอียด)

2.หน่วยประสานงานจัดทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (คลิกดูรายละเอียด)

3.หน่วยประสานงานการขออนุญาตใช้ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ/วารสาร/สื่อ

ตลอดจนการขอใช้ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการภายในประเทศ

งานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา

        
1. หน่วยประสานงาน ควบคุม และติดตามการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  
2. หน่วยจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
                          
3. หน่วยงานประชุมเฉพาะกิจ
             
4. หน่วยควบคุมงบประมาณเงินรางวัลการผลิต        

 
งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ


1. หน่วยจัดทำฐานข้อมูลชุดวิชา
     
2. หน่วยจัดทำฐานข้อมูลงานเขียนทางวิชาการ
            
3.หน่วยจัดทำฐานข้อมูลระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุม       

 
บุคลากรฝ่ายตำรา  จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537