หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

 

โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2530 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และพัฒนาวิชาความรู้ใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมุ่งส่งเสริมการแต่งตำราที่มีคุณภาพซึ่งตำราทุกเล่มจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของตำรา และมหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งที่ผู้สนใจสามารถเข้าไป ดูรายละเอียดสารสนเทศของตำราและสามารถสั่งซึ้อได้

ตำราที่จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว | ตำราที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์| ตำราขายดี| สนใจสั่งซื้อ |
จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537