หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย์
 

เลขาุนการสำนักวิชาการ
นางลัดดา ปกป้อง (รักษาการในตำแหน่ง)

หัวหน้าฝ่ายตำรา
นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร

หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
นางศิริกัญญา ปิ่นธานี

 จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537